Welcome to Open Myanmar Initiative

ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အတည်ပြုပြဌာန်းပြီးသော ဥပဒေများ

မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းဥပဒေ

မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းဥပဒေ

14 December 2014

မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းဥပဒေ

မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းဥပဒေ

14 December 2014

မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥပဒေ

မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥပဒေ

28 November 2013

မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥပဒေ

မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥပဒေ

28 November 2013

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ

26 November 2012

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ

26 November 2012

ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်း လှည့်လည်ခွင့် ဆိုင်ရာဥပဒေ

ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်း လှည့်လည်ခွင့် ဆိုင်ရာဥပဒေ

02 December 2011

ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်း လှည့်လည်ခွင့် ဆိုင်ရာဥပဒေ

ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်း လှည့်လည်ခွင့် ဆိုင်ရာဥပဒေ

02 December 2011